Szczep 62 Mazowieckich Drużyn Harcerskich i Zuchowych
     "Szaniec"
         im. Batalionu Harcerskiego "Zośka"
    Chorągiew Stołeczna ZHP, Hufiec Pruszków

Otwarte próby

dh.

Wymagania

HARCERKA ORLA - HARCERZ ORLI

W harcerskiej wędrówce przez życie odnajduje wzory do naśladowania. Kierując się Prawem Harcerskim buduję swój własny system wartości. Sama/m wyznaczam swoje cele. Wybieram swoją drogę życiową. Dążę do mistrzostwa w wybranych dziedzinach. Podejmuję wyzwania. Znajduję pole stałej służby.

Do próby może przystąpić harcerka/harcerz, która/y:

 • zdobyła/ył stopień samarytanki/ćwika. Jeśli nie posiada stopnia samarytanki/ćwika, realizuje próbę harcerki orlej/harcerza orlego poszerzoną o wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach poprzednich stopni,
 • aktywnie uczestniczy w życiu drużyny,
 • zrealizowała/ał próbę wędrowniczą i otrzymała/ał naramiennik wędrowniczy,
 • wspólnie z opiekunem przygotowała/ał indywidualny program próby.

Zalecany czas trwania próby: 12–18 miesięcy

 Wymagania stopnia wyznaczają płomienie wędrowniczej watry

 Siła ciała

 1. Prowadzę higieniczny tryb życia i doskonalę swoją sprawność fizyczną. Znam granice swojej wytrzymałości fizycznej.
 2. Zaplanowałam/em i zorganizowałam/em wędrówkę o charakterze wyczynu.

Siła rozumu

 1. Samodzielnie planuję swój czas. Znam podstawowe zasady dobrego planowania czasu.
 2. Rozsądnie gospodaruję własnymi i powierzonymi zasobami finansowymi. Opracowałam/em sposób sfinansowania wybranego przedsięwzięcia i zrealizowałam/em go.
 3. Pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności w różnych dziedzinach aktywności (nauka i kultura).
 4. Znalazłam/em dziedzinę, w której chcę osiągnąć mistrzostwo. Mam już w niej osiągnięcia.

Siła ducha

 1. Na podstawie Prawa Harcerskiego buduję swój system wartości. Potrafię otwarcie
  i konsekwentnie go bronić.
 2. Samodzielnie podejmuję stałą służbę w dziedzinie życia duchowego.
 3. Staram się zrozumieć innych i uznaję ich prawo do odmienności. Poznałam/em kilka kultur (np. narodowych, wyznaniowych).
 4. Staram się żyć w harmonii z naturą.
 5. Pielęgnuję więzi rodzinne.
 6. Znalazłam/em swoje miejsce w grupie rówieśniczej (dokonując świadomych wyborów
  i zachowując własny system wartości).
 7. Pokonałam/em jedną ze swoich słabości.
 8. Dziedziny swoich zainteresowań porównałam/em z potrzebami środowiska. W ten sposób określiłam/em swoje pole służby. Pełniłam/em służbę przez wyznaczony czas.

Formą zakończenia próby jest wędrówka umożliwiająca własne, wewnętrzne podsumowanie próby. Sposób odbywania wędrówki zależy od tradycji środowiska.

 Uwaga. Próbę można uzupełnić o dodatkowe wymagania przyjęte w środowisku.

 


HARCERKA RZECZYPOSPOLITEJ - HARCERZ RZECZYPOSPOLITEJ

Mam własny system wartości wynikający z Prawa Harcerskiego. Kieruję się nim we wszystkich aspektach swojego życia. Potrafię godzić pełnione przeze mnie role, np. w rodzinie, w szkole,
w pracy, w działalności społecznej. Osiągam mistrzostwo w wybranych dziedzinach aktywności. Jestem świadomą/ym obywatelką/em RP. Swoją postawą i postępowaniem prezentuję harcerski styl życia.

 Do próby może przystąpić harcerka/harcerz, która/y:

 • zdobyła/ł stopień harcerki orlej/harcerza orlego,
 • wspólnie z opiekunem przygotowała/ał indywidualny program swojej próby.

 Zalecany czas trwania próby: 12–24 miesiące

Wymagania na stopień wyznaczają polana wędrowniczej watry:

Praca nad sobą

Służba

Poszukiwanie swojego miejsca w społeczeństwie

Indywidualne zadania próby harcerki Rzeczypospolitej-harcerza Rzeczypospolitej harcerka/harcerz buduje zgodnie z trzema wymienionymi kierunkami pracy wędrowniczej. W pracy nad sobą umacnia swoje zalety i niweluje wady oraz słabości. Dba o zdrowie i kondycję fizyczną. Rozwija swoją osobowość przez udział w różnych formach życia duchowego i kulturalnego. Pełni stałą służbę, która przynosi wymierne efekty. Poszukując swojego miejsca w społeczeństwie, konsekwentnie realizuje swój pomysł na życie: w nauce i w pracy, w rodzinie, rozwijając pasje
i zainteresowania. Zna swoje prawa i obowiązki, wynikające z pełnionych ról społecznych, stara się wywiązywać z nich jak najlepiej. Wie, na czym opiera się system państwa prawa, zna w nim swoje miejsce. Szuka drogi osiągnięcia samodzielności ekonomicznej.