Szczep 62 Mazowieckich Drużyn Harcerskich i Zuchowych
     "Szaniec"
         im. Batalionu Harcerskiego "Zośka"
          Chorągiew Stołeczna ZHP, Hufiec Pruszków

O nas

Kim jesteśmy

Jesteśmy harcerzami. Za powstanie harcerstwa przyjmuje się rok 1911. Pierwsze drużyny, powołał we Lwowie Andrzej Małkowski. Ruch harcerski wywodzi się od skautingu, stworzonego przez generała Boden-Powella.

Nasze działanie

Drużyny harcerskie i zuchowe pracują metodą harcerską, polegającą na indywidualnym traktowaniem rozwoju zuchów, harcerzy i instruktorów. Indywidualny rozwój wspierają, sprawności, gwiazdki, stopnie, znaki służb. Uczymy także działania w zespole. W uproszczeniu mówiąc, poprzez zadania zespołowe rozwijamy więź grupy i chęć do wspólnego działania. Podstawą pracy zespołowej jest zastęp. To grupa rówieśników, kolegów (koleżanek), którzy wspólnie podejmują się zadań. Działanie jest podstawą naszej pracy.

Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie

Prawo Harcerskie, jest zbiorem zasad, których harcerz stara się przestrzegać. Aby przestrzegać, należy zrozumieć. Poprzez pozytywne działanie, nawiązywanie do punktów Prawa, staramy się wytłumaczyć zuchom i harcerzom kodeks postepowania harcerskiego. Złożenie Przyrzeczenia jest świadomą deklaracją bycia harcerzem lub harcerką.

Co robimy

Zakres działania drużyn harcerskich jest bardzo rozległy. Od turystyki, poprzez działalność ekologiczną, kulturalną, oświatową, obywatelską, sportową, do zabaw i rozrywki. Organizujemy obozy, kolonie i zimowiska. Wypoczynek jest pojmowany jako aktywne spędzanie czasu. Gry terenowe, techniki harcerskie, puszczaństwo, zajęcia sportowe, formy teatralne, śpiew, wspólne pląsy i zabawy, to tylko kilka elementów programów obozów czy kolonii. żadna organizacja czy organizator nie oferuje tak olbrzymiej gamy zajęć rozwojowych da dzieci i młodzieży.

Kadra

Kto zajmuję się dziećmi? Instruktorzy. Kadra harcerska jest przygotowywana do pracy z dziećmi poprzez szkolenia, kształcenie na poziomie ZHP i państwowym. Instruktor, nawet z najniższym stopniem jest merytorycznie i psychicznie gotowy do pracy z młodzieżą. Istnieje także pojęcie kadry młodszej, która uczy się bycia instruktorem. Wykonują czynności pomocnicze, prowadzą elementy zbiórek. To dlatego instruktorzy młodzi wiekem tak doskonale rozumieją problemy dzieci i młodzieży. Kadra rozwija sie poprzez samokształcenie, poprzez udział w warsztatach metodycznych, szkoleniach, kursach. Oznaką kolejnego etapu w służbie harcerskiej są stopnie instruktorskie.

Czy warto zostać harcerzem?

Tu każdy rodzic czy dziecko powinno samo odpowiedzieć. Oczywiście część odpowie tak, część; nie. Jest to indywidualna decyzja. W dużej mierze decyduje przypadek, nieznajomość środowiska harcerskiego, celów działania. Ale z reguły jest tak, że jak młody człowiek trafi do drużyny to z reguły zostaje w niej kilka lat, niektórzy zaś dłużej... 
My odpowiemy na to pytanie,  TAK warto.  My już wiemy czym jest harcerstwo. mamy już wspomnienia z obozów, rajdów, wspólnie spędzonych chwil.
Dzięki harcerstwu poznaliśmy nowe miejsca, nowych wspaniałych ludzi, nauczyliśmy się wielu pożytecznych rzeczy. Pokonujemy swoje słabości poprzez nowe wyzwania. Zdobywamy nowych przyjaciół, nowe doświadczenia, poszerzamy widzenie świata. Potrafimy być szczęśliwi.

 

Grupy wiekowe

Harcerstwo jest podzielone na:

Zuchy w wieku 6–10 lat
Harcerki i harcerze w wieku 10–13 lat
Harcerki i harcerze starsi w wieku 13–16 lat
Wędrowniczki i wędrownicy w wieku 16–21 lat
Instruktorki i instruktorzy od 16 lat – po złożeniu Zobowiązania Instruktorskiego
Starszyzna od 21 lat – jeżeli nie złożyli Zobowiązania Instruktorskiego
Seniorzy od 55 lat

Struktura szczepu

Szczep składa się z jednostek wymienionych poniżej
- Zastęp. Najmniejsza jednostka organizacyjna w drużynie harcerskiej. Na jej czele stoi zastępowy. Z reguły jest to starszy i najbardziej doswiadczony harcerz/ka
- Szóstka. Najmniejsza jednostka organizacyjna z drużynie zuchowej. Na jej czele stoi najbradziej prężny zuch
- Drużyna harcerska. Podstawowa jednostka organizacyjna w ZHP. Na jej czele stoi drużynowy/a. Drużynowy może objąć drużynę gdy skończy 16 lat.
- Drużyna/gromada zuchowa. Podstawowa jednostka organizacyjna w ZHP. Na jej czele stoi drużynowy/a (wódz). Drużynowy może objąć drużynę gdy skończy 16 lat.
- Szczep harcerski. Jednostka organizacyjna składająca się z co najmniej trzech drużyn działajacych na różnych poziomach metodycznych. Na czele szczepu stoi instruktor posiadajacy co najmniej stopień podharcmistrza